Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η συμμετοχή μας σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα έχει ως στόχο την:

  • Διεύρυνση των συνεργασιών του Σ.Κ.Ε.Π. με ευρωπαϊκά δίκτυα θεσμικών & ιδιωτικών φορέων
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας
  • Ενημέρωση σχετικά με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις & την πραγματικότητα της αναπηρίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και προσβασιμότητας
  • Συμμετοχή στελεχών του Σ.Κ.Ε.Π., εθελοντών, φοιτητών ειδικής αγωγής και νέων με αναπηρίες σε ευρωπαϊκά προγράμματα