Ανοιχτός Διάλογος στο Ευρύτερο Κοινό

Βιωματική Μάθηση 

Γίνομαι Ενεργός Πολίτης!
Συμμαχίες Γνώσεων & Δράσεις Δικτύωσης 

Ο ανοιχτός διάλογος με το ευρύτερο κοινό έχει ως στόχο την δημιουργία «αντανακλαστικών» και αντιλήψεων κοινωνικής ευθύνης και την προώθηση της ίσης συμμετοχής στην κοινωνία όλων των πολιτών (με και χωρίς αναπηρία).

Η ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών προϋποθέτει την:

  • Συνειδητοποίηση ενός συνεχόμενα αυξανόμενου & ευρύτερου κοινού σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες νέων
  • Καταγραφή δεδομένων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω της συνεχόμενης συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, κρατικούς φορείς, πανεπιστημιακά δίκτυα, εταιρείες, ιδρύματα κλπ
  • Διάχυση πληροφοριών και αποτελεσμάτων

Στόχοι:

  • Η επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων (με και χωρίς αναπηρία) με τη δημιουργία ευκαιριών & καλύτερων προοπτικών
  • Η κοινωνική & επαγγελματική ένταξη των νέων με αναπηρία
  • Η προάσπιση δικαιωμάτων και η προώθηση ίσων ευκαιριών των νέων σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης
  • Η ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών
Gallery: