Αξιολόγηση Έργου

Η γενικότερη έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης στην χώρα μας, έχει ως αποτέλεσμα την πρωτοφανή συμμετοχή των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, ειδικών σχολείων & κοινωνικών φορέων στις δράσεις μας.

Αποδοτικότητα Έργου:

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ετήσια αποτελέσματα του Σ.Κ.Ε.Π.:

  • Υλοποίηση 5 εκπαιδευτικών προγραμμάτων κάθε σχολική εβδομάδα
  • Αφύπνιση & εκπαίδευση 16.000 νέων με και χωρίς αναπηρία
  • Συνεργασία με 170 θεσμικούς, δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς, σχολεία γενικής & ειδικής αγωγής, πανελλαδικά

Το έργο μας υλοποιείται και συντονίζεται σε μεγάλο βαθμό από άτομα με αναπηρία.

Για την Αποτελεσματικότητα του Έργου μας δείτε εδώ.

Οι δράσεις μας έχουν μακρόπνοη προοπτική και σχεδιάστηκαν με σκοπό την επίτευξη ενός πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και ενός βιώσιμου κοινωνικού αντίκτυπου.