Προγράμματα Ενημέρωσης για το Ευρύτερο Κοινό

Βιωματική Μάθηση 

Γίνομαι Συνειδητοποιημένος Πολίτης!
Συμμαχίες Γνώσεων & Δράσεις Δικτύωσης 

Ο ανοιχτός διάλογος με το ευρύτερο κοινό έχει ως στόχο την:

  • Δημιουργία «αντανακλαστικών» και αντιλήψεων συλλογικής & κοινωνικής ευθύνης
  • Προώθηση της ίσης συμμετοχής στην κοινωνία όλων των πολιτών (με και χωρίς αναπηρία)

Η ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών προϋποθέτει την:

  • Συνειδητοποίηση ενός συνεχόμενα αυξανόμενου & ευρύτερου κοινού σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες νέων
  • Καταγραφή δεδομένων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω της συνεχόμενης συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, κρατικούς φορείς, πανεπιστημιακά δίκτυα, εταιρείες, ιδρύματα κλπ
  • Διάχυση πληροφοριών και αποτελεσμάτων

Στόχοι:

  • Η επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων (με και χωρίς αναπηρία) με τη δημιουργία ευκαιριών & καλύτερων προοπτικών
  • Η κοινωνική & επαγγελματική ένταξη των νέων με αναπηρία
  • Η προάσπιση δικαιωμάτων και η προώθηση ίσων ευκαιριών των νέων σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης
  • Η ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών
Gallery: