Προγράμματα Ενημέρωσης για το Ευρύτερο Κοινό

Προγράμματα ενημέρωσης & αλληλεπίδρασης για το ευρύτερο κοινό

Ο ανοιχτός διάλογος με το ευρύτερο κοινό έχει ως στόχο την:

  • Δημιουργία «αντανακλαστικών» και αντιλήψεων συλλογικής & κοινωνικής ευθύνης
  • Προώθηση της ίσης συμμετοχής στην κοινωνία όλων των πολιτών (με και χωρίς αναπηρία)

Η ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών προϋποθέτει την:

  • Συνειδητοποίηση ενός συνεχόμενα αυξανόμενου & ευρύτερου κοινού σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες νέων
  • Καταγραφή δεδομένων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων
  • Διάχυση πληροφοριών και αποτελεσμάτων

 

Gallery: