Συνεργασίες

Με δεδομένη την μέχρι σήμερα εμπειρία μας, ο Σ.Κ.Ε.Π. διαθέτει σφαιρική εικόνα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός με αναπηρία, στην χώρα μας.

Με στόχο την μεγιστοποίηση του έργου μας επιδιώκουμε την:

  • Συστηματική και στοχευόμενη συνεργασία με θεσμικούς & ιδιωτικούς φορείς
  • Ευρύτερη συμμετοχή σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, φεστιβάλ, συνέδρια, πολιτιστικά δρώμενα, ημερίδες, εκθέσεις κλπ. 

Οι κατάλληλες προϋποθέσεις συνειδητοποίησης του ευρύτερου πληθυσμού δημιουργούνται από συνδυαστικές συμμετοχές και συνεργασίες με μακρόπνοη προοπτική, με σκοπό την επίτευξη ενός πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και ενός βιώσιμου κοινωνικού αντίκτυπου.

Οι συνεργασίες μας επιδιώκουν ως μακροπρόθεσμα κοινωνικά οφέλη την:
- ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών
- δημιουργία μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών